2226/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các hạng mục phụ thợ thuộc cụm tháp Bánh Ít, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 09/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thỏa thuận chủ trương và và thấm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các hạng mục thuộc công trình: Cụm tháp Bánh Ít (kèm theo hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Về chủ trương: Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các hạng mục phụ trợ thuộc cụm di tích tháp Bánh Ít là bước tiếp theo của Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm tháp Bánh Ít đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất tại Công văn số 4153/BVHTTDL-DSVH ngày 22/11/2010.
2. Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các hạng mục phụ trợ thuộc cụm di tích tháp Bánh Ít, bao gồm: Bậc cấp BC1, BC2, BC3, BC5, BC6. BC7; dốc lên tháp D4; đường giao thông GT3: khu vực cổng chính; mương thoát nước; bãi đỗ xe; sửa chữa nhà thường trực - nhà vệ sinh, cổng, tường rào.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý, trước khi phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cần chỉ đạo các cơ quan chức năng điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau:
- Điều chỉnh thiết kế các hạng mục theo đứng nội dung Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm tháp Bánh Ít đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận (cụ thể là: đường dốc D4 làm bê tông gắn sỏi, bãi đỗ xe đổ bê tông thường, các mái kè láng vữa xi măng tạo nhám...).
- Điều chỉnh thiết kế cánh cổng chính theo hương đơn giản hóa, tránh tăng thêm sự nặng nề,  lấn át không gian của cổng hiện có.
- Các mái kè và tường rào cần được phủ xanh để góp phần tôn tạo cảnh quan di tích.
- Bổ sung các căn cứ pháp lý về di sản văn hóa và ảnh hiện trạng các khu vực thực hiện việc xây dựng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến đế Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có cơ sở chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tnh Bình Định:
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác