2229/BVHTTDL-TV

TLBT, Vụ trưởng VTV Nguyễn Thị Thanh Mai Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2229/BVHTTDL-TV ngày 19 tháng 6 năm 2013 Về việc hướng dẫn tổ chức Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách vòng sơ khảo tại các khu vực.

Kính gửi: Chủ tịch Liên hiệp thư viện các khu vực:

Miền núi phía Bắc Đồng bằng sông Hồng, Bắc miền Trung, Nam Trung bộ

và Tây Nguyên, Miền Đông và Cực Nam Trung bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn một số nội dung tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách năm 2013 - Chủ đề “Âm vang Điện Biên” vòng sơ khảo tại các khu vực như sau:

1. Đề nghị Chủ tịch Liên hiệp thư viện các khu vực: Miền núi phía Bắc Đồng bằng sông Hồng, Bắc miền Trung, Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Miền Đông và Cực Nam Trung bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long

- Có văn bản gửi các thư viện tỉnh/thành - thành viên của Liên hiệp - đề nghị cung cấp danh mục các tác phẩm, tác giả (kèm theo chi tiết xuất bản) và kịch bản chương trình tham dự Liên hoan của đơn vị mình cho Chủ tịch Liên hiệp thư viện;

- Tập hợp các tài liệu nói trên của các đơn vị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện) trước ngày tổ chức Liên hoan ít nhất 5 ngày; - Gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch câu hỏi và đáp án phần thi tìm hiểu kiến thức như đã hướng dẫn tại Công văn số 1338/BVHTTDL-TV ngày 18/4/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Thành phần Ban Tổ chức, Ban Giám khảo của Liên hoan từng khu vực sẽ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập.

3. Để đảm bảo tính thống nhất, công bằng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Thư viện) sẽ xây dựng quy chế tham dự Liên hoan, phiếu chấm điểm gửi về Chủ tịch Liên hiệp từng khu vực.

4. Các đơn vị đăng cai Liên hoan có trách nhiệm in sao: Danh mục các tác phẩm được giới thiệu, kịch bản chương trình tham dự Liên hoan của các đơn vị, quy chế tham dự Liên hoan, phiếu chấm điểm cho các thành viên Ban Giám khảo của khu vực.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Sở VHTTDL (để phối hợp chỉ đạo);

-Lưu: VT, TV, VTH.38.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác