2231/BVHTTDL-KHTC

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đình Phương Độ Thái Nguyên.

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 265/SVHTTDL-KHTC ngày 17 tháng 3 năm 2010  của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị cho phép lập dự án tu bổ, chống xuống cấp Đình Phương Độ. Sau khi tổng hợp ý kiến đề xuất của Cục Di sản văn hóa, và kết quả khảo sát thực tế tại di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Di tích Đình Phương Độ là di tích quốc gia có giá trị đặc biệt về lịch sử và nghệ thuật điêu khắc hiện nay đang bị xuống cấp cần được tu bổ. Trong những năm qua chính quyền và nhân dân địa phương đã lo lắng bảo quản và nhiều lần tu bổ, gia cố một số hạng mục của di tích, tuy nhiên vẫn chưa đưa di tích về trạng thái bền vững và có nhiều chi tiết thay thế chưa dám bảo tính kỹ, mỹ thuật.

Trước tình hình đó, năm 2009 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá đã hỗ trợ 500 triệu đồng để tiến hành chống xuống cấp cho di tích. Tuy nhiên do khảo sát không kỹ nên phương án đề xuất của đơn vị tư vấn không thực hiện được.

Do vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu đơn vị tư vấn chỉnh sửa lại phương án chống xuống cấp cho di tích theo hướng dựng và lợp lại mái phần đã hạ giải của Đình Phương Độ. Trong phương án đề xuất cần lưu ý.

-Không làm hạng mục nhà bao che.

-Không tiến hành hạ giải toàn bộ di tích. Đối với phần đã hạ giải đề nghị đánh giá kỹ những cấu kiện gỗ để tái sử dụng và có phương án gia công thay thế những cầu kiện không thể sử dụng được;

-Khảo sát đánh giá kỹ những cầu kiện mối mọi, hư hỏng nặng để có phương án thay thế tránh ảnh hưởng đến các cấu kiện khác.

2. Về nguồn vốn: Sau khi rà soát các nội dung công việc cần thực hiện. Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối thêm ngân sách địa phương để thực hiện, và có văn bản báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét hỗ trợ bổ sung kinh phí trong năm 2011.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ động tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-UBND tỉnh Thái Nguyên;

-TT Trần Chiến Thắng;

-Cục Di sản văn hóa

-Lưu: VT, KHTC,PT.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác