2232/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2232/BVHTTDL-DSVH ngày 19 tháng 6 năm 2013 Về việc xây dựng cổng Nghi môn và Động Sơn trang thuộc di tích lịch sử đền Đông Cuông Yên Bái.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Yên Bái đề nghị cho phép xây dựng cổng Nghi môn và Động Sơn trang thuộc di tích lịch sử đền Đông Cuông, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

- Tại Công văn số 2679/BVHTTDL-DSVH ngày 18 tháng 8 năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thoả thuận chủ trương lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Đông Cuông, do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái xây dựng Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Đông Cuông một cách tổng thể (với đầy đủ các hạng mục, trong đó có hạng mục Nghi môn và Động Sơn trang) gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thoả thuận để Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt làm cơ sở để huy động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, tu bổ di tích.

- Dự án cần tuân thủ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NAD.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác