2233/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2233/BVHTTDL-DSVH ngày 19 tháng 6 năm 2013 Về việc đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch mở rộng Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tỉnh An Giang.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang;

Phúc đáp Tờ trình số 69/TTr-SVHTTDL-VP ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đề nghị thoả thuận nhiệm vụ và dự toán quy hoạch mở rộng Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Mỹ Hoà Hưng, Thành phố Long Xuyên. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Di tích Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Việc tiến hành lập quy hoạch phải thực hiện các bước theo quy định như sau:

Khoản 1, Điều 7, Nghị định 70, quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch di tích như sau: Xin chủ trương (kèm theo khái toán sơ bộ) các công việc phục vụ lập quy hoạch di tích.

Điểm a, mục 1, Điều 12 Nghị định 70. Quy định về thẩm quyền, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương, nhiệm vụ quy hoạch di tích và quy hoạch di tích phép Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, nhiệm vụ quy hoạch di tích, đồ án quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt và đồ án quy hoạch tổng thể di tích quốc gia có quy mô đầu tư lớn.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có Tờ trình (kèm theo khái toán sơ bộ) xin phép Thủ tướng Chính phủ về chủ trương lập quy hoạch mở rộng di tích, đồng thời cũng gửi cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  để thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh An Giang chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành các bước theo quy định của pháp luật hiện hành về di sản văn hoá.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy hoạch mở rộng di tích Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Mỹ Hòa Hưng./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT  Đặng Thị Bích Liên

 -Lưu: VT, DSVH, LQV.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác