2234/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2234/BVHTTDL-DSVH ngày 19 tháng 6 năm 2013 Về việc xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9.

Kính gửi: Văn phòng Trung ương Đảng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 5749-CV/VPTW ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Hiện nay, Khu vực K9 đã trở thành nơi tham quan, du lịch của đông đảo quần chúng nhân dân, việc xây dựng Nhà tưởng niệm Hồ Chí Minh tại khu vực này có ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng to lớn. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí với đề nghị xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Nhà sàn Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh là địa điểm chính tôn vinh và tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do đó, nếu được Ban Bí thư cho phép, Ban Quản lý Lăng cần xây dựng phương án kiến trúc đảm bảo trang trọng, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước để các Bộ, ngành liên quan góp ý, thỏa thuận trước khi phê duyệt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Văn phòng tổng hợp báo cáo Ban Bí thư xem xét quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Đặng Thị Bích Liên

-Lưu: VT, DSVH, NĐD.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác