2234/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo "Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu Tuồng chuyên nghiệp toàn quốc-2014"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn, chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định và các cơ quan có liên quan tổ chức Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu Tuồng chuyên nghiệp toàn quốc từ ngày 25 đến 30 tháng 7 năm 2014 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo "Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu Tuồng chuyên nghiệp toàn quốc - 2014” tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, gồm:
1. Ông Vương Duy Biên –Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Phó Trưởng ban Thường trực;
3. Ông Mai Thanh Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định -Phó Trưởng ban;
4. Ông Lê Duy Hạnh - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Ủy viên.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức "Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu Tuồng chuyên nghiệp toàn quốc - 2014" tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định,
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo lấy từ nguồn kinh phí tổ chức Liên hoan thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Cục Nghệ thuật biểu diễn theo quy định hiện hành Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ,
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VTNTBD, Thg.12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác