2235/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2235/BVHTTDL-DSVH ngày 19 tháng 6 năm 2013 Về việc lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 862/UBND-VX ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét cho tỉnh Cao Bằng lập hồ sơ 02 di tích: Khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình; Khu di tích lịch sử chiến thắng Đông Khê, huyện Thạch An trình Thủ tướng Chính phủ xem xét xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, Về việc này Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương lập hồ sơ Khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao bằng theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có cơ sở xin ý kiểm thẩm định của Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia vào tháng 7/2013.

Đối với Khu di tích lịch sử chiến thắng Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ nghiên cứu, xem xét thoả thuận việc lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt vào các đợt sau.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Sở VHTTDL Cao Bằng;

-Lưu: VT, DSVH, NĐD.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác