2237/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc phỏng dựng Khu chính điện, Khu di tích Lam Kinh, tỉnh Thanh Hoá.

Kính gửi: Ủy Ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3233/UBND-VX ngày 25 tháng 6 năm 2010  của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị có ý kiến về Dự án bảo tồn và phỏng dựng chính điện, Khu di tích lịch sử Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa. (kèm theo hồ sơ dự án). Sau khi xem xét các phương án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

- Nhất trí đề nghị của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về phương án phỏng dựng chính điện Lam Kinh tại vị trí nền móng chính điện trước đây, trên cơ sở bảo tồn nguyên vẹn hiện trạng các chân tảng và phế tích bên dưới.

- Về phương án kiến trúc công trình phỏng dựng không làm mặt bằng chữ công hai tầng mái vì kiến trúc này không phù hợp với kiến trúc truyền thống. Mặt khác, với quy mô và chiều cao lớn công trình mới sẽ lấn át cảnh quan và các công trình khác của di tích. Vì vậy, phương án triển khai gồm ba tòa kiến trúc, một tầng mái đặt trên sàn bê tông bảo vệ nền móng trước đây của chính điện Lam Kinh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến trả lời./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

-Lưu: VT DSVH (2b) TĐT.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác