2238/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thống nhất chủ trương điều chỉnh KVBV di tích đình-chùa Khương Hạ, phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2948/UBND- KGVX ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị chấp nhận chủ trương điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích đình-chùa Khương Hạ, phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (kèm theo phương án dự kiến điều chỉnh). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất chủ trương về việc điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích đình-chùa Khương Hạ, phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tiến hành lập hồ sơ điều chỉnh (Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kèm Biên bản và Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh
lam thắng cảnh) gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thỏa thuận./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VH&TT thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác