2238/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt Phương án chuyển đổi Hãng phim Truyện Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử lý tài chính khi chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-TTg ngày 9 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2009-2010.

Xét đề nghị Giám đốc Hãng phim Truyện Việt Nam tại Tờ trình số 69/TT-PT ngày 21 tháng 4 năm 2010 kèm theo Đề án chuyển đổi Hãng phim Truyện Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án chuyển đổi Hãng phim Truyện Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam với các nội dung sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam (sau đây gọi là công ty) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của công ty, Luật Doanh nghiệp 2005 và pháp luật có liên quan.

2. Tên và địa chỉ giao dịch:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam.
- Tên rút gọn tiếng Việt: Hãng phim Truyện Việt Nam

- Tên giao dịch Quốc tế: VIET NAM  FEATURE FILMSTUDIO- VFS.

- Trụ sở chính: Số 04 Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04-3.7331179

- Fax: 04-38235480.

- Website: Vietnamflim.com.vn

 - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh:

+ Địa chỉ: Số 6A Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại: 08.22123794.

+ Fax: 08.38295870.

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất các bộ phim truyện nhựa, các phim phục vụ thiếu nhi, dân tộc ít người, các chương trình truyền thông, cung cấp dịch vụ nghe nhìn trong và ngoài nước đáp ứng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Phổ biến, xuất khẩu, giới thiệu phim trong nước và quốc tế, tham gia liên hoan phim quốc gia, quốc tế;

- Nhập khẩu phim nhựa, các chương trình nghe nhìn của nước ngoài để chiếu kinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước ở các lĩnh vực: Sản xuất phim ảnh và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Công ty;

- Dịch vụ giải trí, câu lạc bộ văn hoá, điện ảnh;

- Dịch vụ căng tin, ăn uống, giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar).

4. Vốn Điều lệ:

Vốn Điều lệ của Công ty đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2009 là: 21.875.572.573 đồng (hai mốt tỷ, tám trăm bảy nhăm triệu, năm trăm bảy hai ngàn, năm trăm bảy ba đồng chẵn).

5. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty:

- Cơ cấu tổ chức: Công ty hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên (3-5 người), Giám đốc và các Phó Giám đốc, Kiểm soát viên và bộ máy giúp việc.                

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định trong Điều lệ công ty do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

- Các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc: Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Tên và địa chỉ tổ chức là chủ sở hữu:

-  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Địa chỉ: số 51 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng Phim truyện Việt Nam có trách nhiệm kế thừa các quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đổi theo quy định của pháp luật cụ thể:

- Tiếp nhận tài sản sau khi đã được kiểm kê, phân loại, xác định số lượng, đánh giá thực trạng;
- Đối với các khoản nợ phải thu Công ty có trách nhiệm tiếp nhận;

- Đối với các khoản nợ phải trả Công ty có trách nhiệm kế thừa (kể cả các khoản nợ thuế, ngân sách, nợ cán bộ, công nhân viên); thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Đối với lao động: Công ty có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động và sắp xếp lại công ty nhà nước; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật về người lao động.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội;

- UBND Tp Hà Nội;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, HSNV, Vụ TCCB, TT (25).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác