2238/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2238/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 6 năm 2013 Về việc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón chỉ huy, nghệ sĩ và tổ chức chương trình Hòa nhạc “Toyota tour năm 2013”.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt nam phối hợp với Công ty Ô tô Toyota Việt Nam mời chỉ huy Honna Tetsuji (người Nhật Bản), nghệ sỹ violin Đổ Phương Nhi đến tập luyện và tổ chức biểu diễn chương trình Hòa nhạc “Toyota tour 2013”.

Thời gian và địa điểm:

-20g00, ngày 30/7/2013 tại nhà hát Tp Hồ Chí Minh.

-20g00, ngày 02 và 03/8/2013 tại Nhà Hát lớn Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí:

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đài thọ toàn bộ chi phí tổ chức chương trình như: vé máy may khứ hồi Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh, đi lại, ăn, ở Tp Hồ Chí Minh, tiền thuê nhà hát tại 2 địa điểm biểu diễn, tiền thù lai chỉ huy, soloist, tiền tập luyện, biểu diễn và phục vụ chương trình cho cán bộ, diễn viên, tiền in ấn, quảng cáo cho chương trình, chi phí tổ chức họp báo và các chi phí khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Giám đốc Ban Quản lý Nhà Hát lớn Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT, VTA.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác