2239/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thống nhất chủ trương điều chỉnh KVBV di tích đình Thuần Lương, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1421/SVH&TT- QLDT ngày 06/5/2016 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích đình Thuần Lương, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội (kèm theo phương án dự kiến điều chỉnh, hồ sơ bổ sung theo yêu cầu tại Công văn số 306/DSVH-DT ngày 02/6/2015 của Cục Di sản văn hóa). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất chủ trương về việc điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích đình Thuần Lương, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; đề nghị Sở phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tiến hành lập hồ sơ điều chỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Tờ trình kèm Biên bản và Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thỏa thuận./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác