2240/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2240/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 6 năm 2013 Về việc soạn thảo “Đề án xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với văn nghệ sĩ”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1482/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo “Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với các đơn vị nghệ thuật và văn nghệ sĩ”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ chức năng soạn thảo “Đề án xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với văn nghệ sĩ”

Điều 2. Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn ngân sách của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 3.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;
- Lưu: VT, NTBD

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác