2241/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Nhà ăn (Trai đường) tại di tích chùa Từ Quang, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2429/UBND- ĐTXD ngày 23/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Nhà ăn (Trai đường) tại di tích chùa Từ Quang, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Nhà ăn (Trai đường) tại di tích chùa Từ Quang, với quy mô 211,75m2, 01 tầng. Tuy nhiên, để không làm ảnh hưởng đến di tích gốc và phù hợp với cảnh quan, môi trường của di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo Chủ đầu tư lưu ý một số vấn đề sau:
- Cao độ nền nhà so với nền sân chỉ làm tối đa 03 bậc (tương đương 0,45m).
- Đây là công trình phụ trợ, nên cần hạn chế tối đa các cấp mái, không đắp các chi tiết trang trí mái như: rồng chầu mặt trời, kìm mái, cuốn thư.
- Nghiên cứu, bố trí cây xanh (nhất là tại khu vực gần Chính điện) và không làm kho, bếp tại phía Chính điện để tránh ảnh hưởng đến di tích gốc.
- Hồ sơ cần bổ sung bộ ảnh màu chụp hiện trạng di tích và khu vực xây dựng công trình.
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ theo những lưu ý trên đây, tổ chức công khai nội dung Báo cáo trước Phật tử và nhân dân địa phương để tạo sự đồng thuận, sau đó phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác