2242/ QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Triển lãm “Một số hình ảnh thành tựu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1324/QĐ-B VHTTDL ngày 23/4/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ 11-2015;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn. hoá nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Tống cục, Cục, Vụ thuộc Bộ và đơn vị có liên quan tổ chức Triển lãm “Một số hình ảnh thành tựu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”
Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội. Thời gian: ngày 22 tháng 8 năm 2015
Điều 2. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam năm 2015.
Điều 3. Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam xây dụng đề cương Triến lãm báo cáo Ban Tố chức trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triên lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị tham gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 1,4;
- Bộ trưởng (để b/c)
- TT Lê Khánh Hải;
- Các đơn vị tham gia;
- Lưu: VT, VP,H.5.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác