2242/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Đầu tư và Phát triển Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2009-2010;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án chuyển đổi Công ty Đầu tư và Phát triển Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam với các nội dung sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2005.

2.Tên và địa chỉ giao dịch:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Tên rút gọn: Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển Làng   Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Tên giao dịch quốc tế: Việt Nam National Villlage for Ethnic Culture and Tourism Investment and Development one member limited company.

- Trụ sở chính: Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội.

- Điện thoại:  034.610.287

- Fax:   034.610.287

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình văn hoá, dân dụng: Xây dựng công trình, hạng mục công trình văn hoá, dân dụng, công trình kỹ thuật, đường ống cấp thoát nước, công trình thương mại; san lấp mặt bằng, làm đường giao thông nội bộ trong mặt bằng xây dựng;
- Tổ chức các sự kiện văn hoá thông tin, lễ hội;

- Kinh doanh dịch vụ du lịch, thể thao, văn hoá, vui chơi giải trí, khách sạn nhà hàng, dịch vụ vệ sinh môi trường: dịch vụ khách sạn, lữ hành và các dịch vụ du lịch khác, nhà hàng, căng tin, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, nghỉ cuối tuần, cắm trại, nghỉ ngắn ngày, các dịch vụ khác, dịch vụ ăn uống;

- Trồng cây ăn quả, trồng rau, hoa, cây gia vị, các hoạt động dịch vụ phục vụ trồng trọt, lâm nghiệp và các dịch vụ có liên quan;

- Đánh bắt thuỷ sản, ươm, nuôi trồng thuỷ sản và các dịch vụ có liên quan;

- Khai thác, lọc và phân phối nước;

- Các hoạt động phụ trợ cho vận tải, hoạt động của các tổ chức du lịch, hoạt động hỗ trợ cho du lịch.
4. Vốn Điều lệ:

Vốn Điều lệ của Công ty (là giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tính tại thời điểm 31/12/2009): 9.634.414.148đ (Chín tỷ, sáu trăm ba tư triệu, bốn trăm mười bốn nghìn, một trăm bốn tám đồng).

5. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Cơ cấu quản lý Công ty theo mô hình: Hội đồng thành viên, Giám đốc và các Phó Giám đốc, Kiểm soát viên và Bộ máy giúp việc.

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định trong Điều lệ của Công ty do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

- Các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc: Xí nghiệp Xây lắp số 1; Trung tâm Lữ hành Quốc tế VIP; Khách sạn Thiên Mã; Đội Nông nghiệp.

Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

6. Tên và địa chỉ tổ chức là chủ sở hữu:

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Địa chỉ: số 51 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam có trách nhiệm kế thừa các quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đổi theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Tiếp nhận tài sản sau khi đã được kiểm kê, phân loại, xác định số lượng, đánh giá thực trạng;
- Đối với các khoản nợ phải thu Công ty có trách nhiệm tiếp nhận;

- Đối với các khoản nợ phải trả Công ty có trách nhiệm kế thừa (kể cả các khoản nợ thuế, ngân sách, nợ cán bộ, công nhân viên); thanh toán các khoản nợ đến hạn;

- Đối với người lao động, Công ty có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về sắp xếp lại công ty nhà nước; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Lao động-

 Thương binh và Xã hội;

- UBND Tp Hà Nội;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, HSNV, Vụ TCCB, TT (25).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác