2243/QĐ-BVHTTD

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2009-2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án chuyển đổi Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc với các nội dung sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản Văn hoá   dân tộc (sau đây gọi là Công ty) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2005.

2.Tên và địa chỉ giao dịch:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc
- Tên viết rút gọn: Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc.

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Ethnic Minorities’ Culture Pulishing House Company Limited.
- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: EMCPH Company LIMITED.

- Trụ sở chính: Số 19 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
- Điện thoại:  (84-4) 38263070/ 39434242/ 39434239.

- Fax:   (84-4) 39434237.

- Email: nxbvanhoadantoc@yahoo.com.vn

3. Chức năng, nhiệm vụ:

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc của đảng, pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức, nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên các mặt: chính trị, pháp luật, văn hoá-xã hội, kinh tế, khoa học-kỹ thuật;

- Giới thiệu tinh hoa văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam tới độc giả trong nước và nước ngoài nhằm bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc;

- Quảng bá sáng tác của các tác giả người dân tộc thiểu số và các sáng tác về dân tộc thiểu số và miền núi;

- In và gia công các loại sản phẩm, báo, tạp chí, tem nhãn hàng hoá.

4. Ngành nghề kinh doanh:

- Xuất bản, phát hành các loại sách, các loại tranh, ảnh tờ rời, tờ gấp, bưu ảnh, bưu thiếp, các loại lịch bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài;

- Sản xuất, kinh doanh sản phẩm nghe-nhìn, các sản phẩm mỹ thuật;

- Kinh doanh các dịch vụ xuất bản: bản thảo, biên tập, hiệu đính; dịch thuật các tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài;

- Kinh doanh các dịch vụ: thiết kế; sắp chữ, chế bản phim điện tử;

- In gia công các loại sách, tranh, ảnh, tờ gấp, bưu ảnh, bưu thiếp, lịch các loại, tem nhãn hàng hoá, báo, tạp chí, các loại mẫu biểu;

- Kinh doanh thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ ngành in;

- Kinh doanh các dịch vụ văn hoá: trưng bày triển lãm, tổ chức các cuộc thi sáng tác văn học-nghệ thuật, tổ chức sự kiện truyền thông;

- Cho thuê tài sản: nhà xưởng, máy móc thiết bị và các tài sản khác.

5. Vốn Điều lệ tạm tính tại thời điểm 31/12/2009 là: 8.236.354.300đ (Tám tỷ, hai trăm ba sáu triệu, ba trăm năm tư nghìn, ba trăm đồng).

Đến thời điểm đăng ký kinh doanh chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Giám đốc công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét, phê duyệt, làm cơ sở để điều chỉnh vốn điều lệ.

6. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Cơ cấu quản lý Công ty theo mô hình: Hội đồng thành viên, Giám đốc và các Phó Giám đốc, Kiểm soát viên và Bộ máy giúp việc.

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định trong Điều lệ của Công ty do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

- Đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc: Xí nghiệp in Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc; Trung tâm Xuất bản Chương trình nghe nhìn dân tộc; Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh.

Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

7. Tên và địa chỉ tổ chức là chủ sở hữu:

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Địa chỉ: số 51 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
8. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc có trách nhiệm kế thừa các quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đổi theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Tiếp nhận tài sản sau khi đã được kiểm kê, phân loại, xác định số lượng, đánh giá thực trạng;
- Đối với các khoản nợ phải thu Công ty có trách nhiệm tiếp nhận;

- Đối với các khoản nợ phải trả Công ty có trách nhiệm kế thừa (kể cả các khoản nợ thuế, ngân sách, nợ cán bộ, công nhân viên); thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Đối với người lao động, Công ty có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về sắp xếp lại công ty nhà nước; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Lao động-

 Thương binh và Xã hội;

- UBND Tp Hà Nội;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, HSNV, Vụ TCCB, TT (25).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác