2243/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết địnhV/v Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón chỉ huy, nghệ sỹ và tổ chức chương trình hoà nhạc "VNSO Mozart cycle"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đổi ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam mời nhạc trưởng Horma Tetsuji, nghệ sỹ Nguyễn Hoàng Tùng đến tập luyện và biểu diễn chương trình hòa nhạc “VNSO Mozart cycle”.
- Thời gian luyện tập và biểu diễn: từ ngày 22/8 đến ngàv 28/8/2014.
- Thời gian biểu diễn: 20h00, ngày 27/8 và 28/8/2014 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí:
+ Nhà tài trợ chi khách sạn, vé máy bay cho chỉ huy người Nhật Bản.
+ Trung tâm Văn hóa Pháp hỗ trợ nhà hát, tiền in ấn, quảng cáo và bán vé.
+ Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam chịu chi phí thù lao cho chỉ huy, nghệ sỹ trên, tiền tập luyện và tiền biểu, diễn và phục vụ chương trình cho cán bộ, diễn viên dàn nhạc, tiền vận chuyển nhạc cụ và các chí phí khác theo quy định hiện hành (trích từ nguồn ngân sách do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Dàn nhạc), tổ chức tập luyện, lễ tân, đón. tiếp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trường Vụ Kể hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhac Giao hưởng Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, VTA.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác