2243/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v xếp hạng di tích quốc gia Di tích lịch sử, nơi ở và hoạt động của Đại tá Phạm Ngọc Thảo, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tại Tờ trình số 601/TTr- UBND ngày 05 tháng 02 năm 2015 và hồ sơ di tích;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:
DI TÍCH LỊCH SỬ
NƠI Ở VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI TÁ PHẠM NGỌC THẢO
PHƯỜNG 3, THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE
Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng
các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.
Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của .mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, các tổ chức, cá nhân có lien quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thi Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác