2244/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình tôn tạo di tích Ao Bà Om, tỉnh Trà Vinh

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 125/TTr-SVHTTDL ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật công trình tôn tạo di tích Ao Bà Om, phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (kèm Báo cáo kinh tế-kỹ thuật). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tôn tạo di tích Ao Bà Om với nội dung: Nạo vét đáy ao, trồng cỏ mái ta luy, trồng phục hồi hoa sen và hoa súng, bổ sung hệ thống cấp nước cho ao.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Thuyết minh Báo cáo kinh tế-kỹ thuật cần làm rõ thời gian thực hiện thi công, giải pháp bảo vệ hệ thống cây dầu, cây sao cổ thụ và các công trình hiện có xung quanh ao, giải pháp hoàn trả mặt bằng. Đánh giá ảnh hưởng của dòng thấm ngang đến kè đất xung quanh hồ.
- Hồ sơ cần bổ sung: Bản vẽ mặt bằng hiện trạng di tích trong đó  chỉ rõ khu vực bảo vệ 1 và 2 của di tích, khu vực trồng cây cổ thụ, vị trí các công trình di tích có liên quan; phương án và bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công, đường ra - vào của xe, bãi tập kết bùn... với nguyên tắc đảm bảo bảo vệ cây cổ thụ và môi trường; ảnh màu chụp hiện trạng di tích.
- Phần căn cứ pháp lý cần bổ sung Luật di sản văn hóa 2001, Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật di sản văn hóa 2009.
- Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh thực hiện quan trắc nước ao trước và sau khi thi công để đánh giá chất lượng nước, đề xuất giải pháp khắc phục khi có ảnh hưởng xấu tới di tích (nếu có).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh bổ sung, chỉnh sửa Báo cáo kinh tế-kỹ thuật và triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VP, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác