2244/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Phát triển công nghệ và Truyền hình thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghệ và Truyền hình

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2009-2010;

Căn cứ Công văn số 1082/TTg-ĐMDN ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Phát triển công nghệ và Truyền hình và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án chuyển đổi Công ty Phát triển công nghệ và Truyền hình thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghệ và Truyền hình với các nội dung sau:
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghệ và Truyền hình (sau đây gọi là Công ty) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2005.

2.Tên và địa chỉ giao dịch:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên    Công nghệ và Truyền hình,
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Technology and Broadcast Company Limited.

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: TEKCAST.

- Trụ sở chính: 05 Thi Sách, phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại:  (84-04) 39761706.

- Fax:  (84-04) 39715371.

- Email:  sales@tekcast.com.vn

- Website:  http://www.tekcast.com.vn

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Bán buôn dụng cụ thể thao;

- Bán buôn đồ dùng khác cho giađình chưa được phân vào đâu: Bán buôn băng đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh;

- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm;

- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;

- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện);

- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu: Bán buôn máy, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm nào sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác bao gồm thiết bị và chuyên dụng cho ngành văn hóa, điện ảnh, truyền hình, xe ôtô truyền hình chuyên dụng, thiết bị ngành in, thiết bị kiểm tra, an ninh, máy soi chiếu các loại; Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường;

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh;

- Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng đĩa trắng);

- Xây dựng nhà các loại;

- Lắp đặt hệ thống điện: Dây dẫn và thiết bị điện; Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học; Hệ thống chiếu sáng.

- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác: Hệ thống âm thanh; Studio, sân khấu nhà hát, rạp chiếu phim, bảo tàng, thư viện; lắp đặt hệ thống máy phát hình, trụ ăngten;

- In ấn và dịch vụ liên quan đến in;

- Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính;

- Sản xuất thiết bị truyền thông;

- Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng;

- Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học;

- Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình;

- Quảng cáo;

- Hoạt động thiết kế chuyên dụng: Hoạt động trang trí nội thất, trang âm;

- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;

- Tư vấn thiết kế công trình điện và hệ thống âm thanh trong công trình xây dựng;

- Hoạt động tư vấn có liên quan khác: Việc chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến kỹ thuật điện và điện tử; Việc chuẩn bị các dự án sử dụng máy điều hoà, tủ lạnh, máy hút bụi và kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm, âm thanh, ánh sang, cơ khí sân khấu;

- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại: Tổ chức các sự kiện văn hoá, thể thao và Du lịch.
4. Vốn Điều lệ:

Vốn Điều lệ của Công ty (là giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tính tại thời điểm 31/12/2009): 20.484.809.686đ (hai mươi tỷ, bốn trăm tám tư triệu, tám trăm linh chín nghìn, sáu trăm tám sáu đồng).

5. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Cơ cấu quản lý Công ty theo mô hình: Hội đồng thành viên, Giám đốc, và các Phó Giám đốc, Kiểm soát viên và Bộ máy giúp việc.

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định trong Điều lệ của Công ty do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

- Đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc: Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh; Trung tâm Công nghệ Điện ảnh-Truyền hình.

Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

6. Tên và địa chỉ tổ chức là chủ sở hữu:

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Địa chỉ: số 51 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghệ và Truyền hình có trách nhiệm kế thừa các quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đổi theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Tiếp nhận tài sản sau khi đã được kiểm kê, phân loại, xác định số lượng, đánh giá thực trạng;
- Đối với các khoản nợ phải thu Công ty có trách nhiệm tiếp nhận;

- Đối với các khoản nợ phải trả Công ty có trách nhiệm kế thừa (kể cả các khoản nợ thuế, ngân sách, nợ cán bộ, công nhân viên); thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Đối với người lao động, Công ty có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về sắp xếp lại công ty nhà nước; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghệ và Truyền hình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Lao

động- Thương binh và Xã hội;

- UBND Tp Hà Nội;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, HSNV, Vụ TCCB, TT (25).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác