2247/BVHTTDL-VP

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Số 2247/BVHTTDL-VP, ngày 15 tháng 7 năm 2011 Về việc tổ chức khu trưng bày triển lãm giới thiệu về Hoa Sen tại Nghệ An

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3316/UBND-TM, ngày 16 tháng 6 năm 2011) của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc đề nghị tổ chức khu trưng bày triển lãm giới thiệu về hoa Sen tại Hội chợ - Triển lãm nhịp cầu xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch Nghệ An năm 2011

Về việc này, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau 1.

1. Về chủ trương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về tổ chức khu trưng bày triển lãm giới thiệu về Hoa Sen tại Hội chợ - Triển lãm nhịp cầu xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch Nghệ An năm 2011" tại Công viên Trung tâm - Quảng trường Hồ Chí Minh thành phố Vinh, Nghệ An, từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 8 năm 2011./.

2. Giao Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam là đầu mối phối hợp cùng Ban Tổ chức Triển lãm - Hội chợ - Triển lãm “Nhịp cầu xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch Nghệ An năm 2011’’ xây dựng phương án kế hoạch trình lãnh đạo Bộ và tổ chức thực hiện hoạt động này sau khi được phê duyệt.

3. Kinh phí tổ chức do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An bố trí. Để nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cử đơn vị phối hợp với Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam để tổ chức khu trưng bày triển lãm giới thiệu về Hoa Sen tại hội chợ - Triển lãm Nhịp cầu xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch Nghệ An năm 2011’’.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Vụ KHTC;

-Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam;

- Lưu: VT, VP (HCTC), HT.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác