2249/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án chuyển đổi Công ty Mỹ thuật Trung ương thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mỹ thuật Trung ương

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 1587/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2009-2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty Mỹ thuật Trung ương và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án chuyển đổi Công ty Mỹ thuật Trung ương thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mỹ thuật Trung ương với các nội dung sau:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mỹ thuật Trung ương (sau đây gọi là Công ty) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2005.

2.Tên và địa chỉ giao dịch:

- Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mỹ thuật Trung ương
- Tên viết rút gọn: Công ty Mỹ thuật Trung ương.

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Việt Nam Central Art Company Limited.

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: CEFINAR.CO.LTD.

- Trụ sở chính: Số 1 Giang Văn Minh, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

- Điện thoại:  04.3 8462431

- Fax:  04.38462352

- Website:  www.cefinar.com.vn

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Trang trí nội, ngoại thất công trình văn hoá;

- Tổ chức sáng tác các loại tranh nghệ thuật;

- Sáng tác, sản xuất kinh doanh các loại tượng phù điêu tranh nghệ thuật;

- Sáng tác, xuất bản và phát hành các loại tranh tuyên truyền cổ động;

- Thiết kế mẫu quảng cáo và thi công các hạng mục quảng cáo;

- Xuất khẩu vật tư, thiết bị và sản phẩm ngành mỹ thuật;

- In ấn tranh ảnh nghệ thuật, tranh tuyên truyền cổ động và các văn hoá phẩm;

- Khảo sát, sáng tác, thiết kế, lập dự  án đầu tư, thi công xây dựng các công trình tượng đài, tranh hoành tráng, tranh nghệ thuật, tranh lịch sử;

- Trang trí nội thất, ngoại thất các công trình văn hoá, nhà bảo tàng, nhà truyền  thống, nhà văn hoá và các công trình xây dựng dân dụng khác thuộc nhóm C và một số hạng mục nhóm B;
- Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;

- Đưa người đi du học ở nước ngoài;

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm vật tư, thiết bị chuyên ngành mỹ thuật, các sản phẩm mỹ thuật, hàng thủ công mỹ nghệ, văn hoá phẩm và hàng hoá tiêu dùng khác;
- Khảo sát, lập quy hoạch tổng thể, chi tiết, lập dự án đầu tư, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật- thi công, thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật - thi công các công trình văn hoá, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh thuộc nhóm A và thi công xây dựng các công trình dân dụng thuộc nhóm B;
- Tổ chức dạy nghề truyền thống để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành văn hoá và xuất khẩu lao động;

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ theo nhu cầu của các đoàn xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài;

- Làm tư vấn dịch vụ đưa chuyên gia và xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài;

- Giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Kinh doanh và cho thuê văn phòng.

4. Vốn Điều lệ của Công ty (là giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tính tại thời điểm 31/12/2009): 6.820.746.806đ (Sáu tỷ, tám trăm hai mươi triệu, bẩy trăm bốn sáu nghìn, tám trăm linh sáu đồng).

5. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Cơ cấu quản lý Công ty theo mô hình: Hội đồng thành viên, Giám đốc và các Phó Giám đốc, Kiểm soát viên và Bộ máy giúp việc.

- Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định trong Điều lệ của Công ty do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

- Đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc: Các Phân xưởng sản xuất; Các xí nghiệp; Trung tâm xuất khẩu lao động; Trung tâm kinh doanh xuất nhập khẩu và Cửa hàng mỹ nghệ.

Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

6. Tên và địa chỉ tổ chức là chủ sở hữu:

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Địa chỉ: số 51 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
7. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mỹ thuật Trung ương có trách nhiệm kế thừa các quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đổi theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Tiếp nhận tài sản sau khi đã được kiểm kê, phân loại, xác định số lượng, đánh giá thực trạng;
- Đối với các khoản nợ phải thu Công ty có trách nhiệm tiếp nhận;

- Đối với các khoản nợ phải trả Công ty có trách nhiệm kế thừa (kể cả các khoản nợ thuế, ngân sách, nợ cán bộ, công nhân viên); thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Đối với người lao động, Công ty có trách nhiệm sắp xếp, sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về sắp xếp lại công ty nhà nước; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mỹ thuật Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Lao động- Thương binh và Xã hội;
- UBND Tp Hà Nội;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, HSNV, Vụ TCCB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác