2249/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Tổ chức hội thảo Thực thi Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong trường Đại học khu vực miền Trung

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ công văn số 91/BQTG - QLQ ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Cục Bản quyền tác giả về việc xin phép tổ chức hội thảo Thực thi Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong trường Đại học;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Bản quyền tác giả chủ trì tổ chức Hội thảo “Thực thi Luật sở hữu tri tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong trường Đại học" khu vực miền Trung, tại Thành phố Đà Nẵng;

Thời gian: ngày 29 tháng 7 năm 2011;

Kinh phí: Nguồn kính phí không thường xuyên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Cục Bản quyền tác giả năm 2011.

Điều 2. Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, chương trình, đặt bài, chi tiền bồi dưỡng báo cáo viên, in ấn tài liệu hội thảo, nước uống, chi phí đi lại của ban tổ chức hội thảo và các khoản chi khác theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giải và các đại biểu tham dự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, (1); BQTG;TT (07)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác