224/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn "Quốc phục" Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 1 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm và lấy ý kiến nhân dân về "Quốc phục", "Quốc hoa", "Quốc tửu Việt Nam;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn "Quốc phục" Việt Nam gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Nghệ sỹ nhân dân Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng;

2. Họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Phó Chủ tịch Hội  đồng;

3. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ viên;

4. Họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Uỷ

5. Ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ Văn hoá UNESCO Bộ Ngoại giao, Uỷ viên;

6. Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Uỷ viên,

7. Tiến sĩ Đoàn Thị Tình - Nhà nghiên cứu trang phục, Ủy viên;

8. Họa sỹ Minh Hạnh - Nhà thiết kế thời trang, Uỷ viên;

9. Nhà thiết kế thời trang Sĩ Hoàng, Uỷ viên.

Điều 2. Hội đồng tư vấn có nhiệm vụ tư vấn giúp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyển chọn, thẩm định và đề cử quốc phục" Việt Nam.

Điều 3. Kinh phí phục vụ nhiệm vụ tư vấn tuyển chọn, thẩm định trích từ nguồn ngân sách phát triển sự nghiệp năm 2011 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL có liên quan,

- Lưu: VT, VP (THTT), NHH 50.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác