2251/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc triển khai phần công việc “Các hạng mục tranh, tượng trang trí công trình Nhà Quốc hội"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QĐ11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc Hội và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ -CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ;

Căn cứ Văn bản số 855/TTg ngày 25/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện một số nhiệm vụ, chức năng của chủ đầu tư tổ chức thực hiện phần công việc “Các hạng mục tranh, tượng trang trí công trình Nhà Quốc hội’’ với nội dung như sau:

1. Quản lý thực hiện dự án với hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.

2. Tổ chức quản lý thực hiện dự án; ký kết hợp đồng kinh tế với các nhà thầu; giám sát, kiểm tra theo dõi quản lý thực  hiện dự án trên cơ sở phê duyệt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về dự án, thiết kế, dự toán và quyết toán công trình; được sử dụng con dấu của Cục, mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng theo quy định của Nhà nước. Thời gian hoàn thành trong tháng 5 năm 2012.

Điều 2. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, quản lý thực hiện phần công việc trên theo các quy định hiện hành đảm bảo tiến độ, mỹ thuật, chất lượng và tiết kiệm chống lãng phí.

Điều 3. Kinh phí thực hiện phần công việc trên tính trong Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Bộ Xây dựng (để b/c);

-Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình

(mới) (để phối hợp);

-Lưu: VT, KHTC, Q12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác