2252/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tôn tạo Nhà thờ Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1770/UBND-VX ngày 7 tháng 6 năm 2010  của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị có ý kiến về việc tôn tạo Nhà thờ Đại thi hào Nguyễn Du nhân kỷ niệm 240 năm ngày sinh và 190 năm ngày mất của Nguyễn Du Sau khi xem xét. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tôn tạo mở rộng, nhà thờ Đại thi hào Nguyễn Du, Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô cần tính toán trong mối tương quan với các công trình kiến trúc khác ở khu di tích để không làm lấn át các công trình đã và làm biến đổi cảnh quan khu di tích.

-Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tính xây dựng phương án tôn tạo mở rộng, nhà thờ và bảo tồn nhà thờ cũ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, có ý kiến trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, (để b/c)

-Sở VHTTDL Hà Tĩnh;

-Lưu: VT,DSVH (2b), TĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác