2256/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Huê Trì, xã An Phụ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được tờ trình số 345/TTr-VHTTDL ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương về việc đề nghị cho phép lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Huê Trì, xã An Phụ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Sau khi khảo sát hiện trạng di tích nói trên, và theo ý kiến đề xuất của Cục Di sản Văn hóa tại công văn số 232/DSVH-DT ngày 20 tháng 4 năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Di tích đình Huê Trì là di tích đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia tại Quyết định số 15-VH/QĐ ngày 13 tháng 3 năm 1974 của Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Đây là di tích có giá trị về kiến trúc nghệ thuật. Hiện nay di tích đang bị xuống cấp nghiêm trọng, việc tu bổ, tôn tạo để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích là cần thiết. Do vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương về việc tiến hành lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Huê Trì.

2. Về nguồn vốn đầu tư: Tại thời điểm hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã và đang hỗ trợ kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để tu bổ tôn tạo nhiều di tích trên địa bàn của tỉnh Hải Dương. Do vậy, đề nghị sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ động cân đối nguồn vốn của địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để thực hiện dự  án. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí khi thỏa thuận nội dung dự án.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương căn cứ vào các ý kiến nêu trên, báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Huê Trì trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét thỏa thuận, trước khi trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Lê Khánh Hải;

-Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương;

-Cục Di sản văn hóa;

-Lưu: VT, KHTC3, QK.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác