2256/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2256/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 6 năm 2013 Về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức “Lễ kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2013”;

Căn cứ Kế hoạch số 2226/KH-BVHTTDL ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2013 và Chương trình nghệ thuật chủ đề "Thiêng liêng tổ ấm Gia đình";

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2013, gồm các thành viên có tên sau: (danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, thực hiện thành công Lễ kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2013 và Chương trình nghệ thuật "Thiêng liêng tổ ấm Gia đình" theo đúng quy định của Nhà nước và Kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi kết thúc hoạt động.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, GĐ, LĐA

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác