2257/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc Thỏa thuận chủ trương lập dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đền Côn Giang, xã Thái Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được tờ trình số174/TTr-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc đề nghị cho phép lập dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đền Côn Giang, xã Thái Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Sau khi khảo sát hiện trạng di tích nói trên, và theo ý kiến đề xuất của Cục Di sản Văn hóa tại công văn số 233/DSVH-DT ngày 20 tháng 4 năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Di tích đền Côn Giang thuộc từ đường, phần mộ lưu niệm danh nhân Quách Đình Bảo và Quách Hữu Nghiêm là những người có công lao với nhà Lê sơ và là thành viên của Tao đàn nhị thập bát tú do vua Lê Thánh Tông sáng lập đã được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao va Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử quốc gia tại Quyết định số 100-VH/QĐ ngày 21 tháng 01 năm 1989. Hiện nay di tích đang bị xuống cấp nghiêm trọng, việc tu bổ, tôn tạo để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích là cần thiết. Do vậy Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tiến hành lập dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đền Côn Giang, xã Thái Hà, huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình.

2. Về nguồn vốn đầu tư: Khi xem xét thỏa thuận nội dung dự án, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ xem xét cân đối hỗ trợ một phần kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để tu bổ, tôn tạo các hạng mục của di tích nói trên. Ngoài ra đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình chủ động có kế hoạch cân đối nguồn vốn của địa phương và các nguồn vôn huy động họp pháp khác để phối hợp thực hiện.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình căn cứ vào các ý kiến nêu trên, lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Côn Giang, xã Thái Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét thỏa thuận trước khi ra quyết định phê duyệt dự án./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Lê Khánh Hải;

-Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình;

-Cục Di sản văn hóa;

-Lưu: VT, KHTC3, QK9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác