2259/BVHTTDL-PC

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Kính gửi:    Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 ban hành ngày 18/6/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010. Ngày 03/3/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc thực hiện công tác này. Để thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu:
1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Cần kết hợp việc quán triệt các nội dung của Luật và Nghị định với việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người thi hành công vụ phân công cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp nhận, quản lý hồ sơ và tham mưu với Lãnh đạo Bộ giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị gây ra khi thi hành công vụ. Trường hợp người thi hành công vụ gây ra thiệt hại là các công chức thuộc Tổng cục, Cục và các đơn vị khác có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng thì các cơ quan này có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật. Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Lãnh đạo Bộ về việc các tổ chức, cá nhân có yêu cầu bồi thường thiệt hại tại cơ quan, đơn vị.

3. Vụ Pháp chế là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc quán triệt, phổ biến các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và Nghị định số 16/2010/NĐ-CP; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bồi thường; theo dõi, thống kê các hành vi trái pháp luật của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ gây thiệt hại phải bồi thường; định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện với Lãnh đạo Bộ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, PC, NTT (150)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác