225/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v làm hồ sơ đầu tư xây dựng tuyến cáp treo tại khu vực núi Bà Đen (giai đoạn 2), tỉnh Tây Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3405/UBND-VX ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đề nghị thỏa thuận Dự án đầu tư xây dựng kéo dài tuyến cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen, giai đoạn 2 (kèm theo Thuyết minh tóm tắt, nhận ngày 08/12/2015). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Ngày 29/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2383/QĐ- TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch), theo đó, nội dung xây dựng cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen không có trong Danh mục dự án ưu tiên đầu tư. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện đúng Quyết định số 2383/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng lập tờ trình kèm theo hồ sơ nêu rõ lý do, sự cần thiết, mục tiêu, phạm vi, quy mô, dự báo tác động môi trường, nguồn vốn thực hiện để xin ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trên cơ sở ý kiến đồng thuận của các Bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép bổ sung nội dung xây dựng cáp treo lên đỉnh núi Bà Đen vào Quy , hoạch nêu trên.
Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung nội dung này vào Quyết định số 2383/QĐ- TTg ngày 29/12/2014.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để/b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ KHTC;
- Tổng cục DL;
- Sở VHTTDL tnh Tây Ninh;
- Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác