2261/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Dự án Đầu tư thiết bị điện ảnh phục vụ đào tạo của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN ẢNH PHỤC VỤ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 63/2007/TT- BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước và Thông tư số 131/2007/TT- BTC ngày 5 tháng 11 năm 2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT- BTC;

Căn cứ Quyết định số 1876/QĐ- BVHTTDL ngày 20/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt chủ trương đầu tư thiết bị điện ảnh phục vụ đào tạo của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Xét đề nghị của Hiệu trường Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội tại Tờ trình số 188/TTr- SKĐA ngày 9 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án Đầu tư thiết bị điện ảnh phục vụ đào tạo của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, với các nội dung sau:

 

1. Tên Dự án:

2. Chủ đầu tư :

3. Tổ chức Tư vấn lập Dự án:

4. Địa điểm đầu tư :

5.Vốn đầu tư :


Tổng mức đầu tư

Đầu tư thiết bị điện ảnh phục vụ đào tạo của

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn Xây dựng Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

Chương trình mục tiêu Đào tạo Đại học

177.937USD và 249.558.529đ (Một  trăm bảy mươi bảy nghìn chín trăm ba mươi bảy đô la Mỹ và Hai trăm bốn mươi chín triệu năm trăm năm mươi tám nghìn năm trăm hai mươi chín đồng)

- Chi phí thiết bị :

- Chí phí khác :

- Dự phòng :

177.937USD

83. 441. 647đ

166.134.312đ

Chứng thư thẩm định giá số 360/CT-DCSC ngày 9 tháng 6 năm 2009 của Công ty Cổ phần Tin học và Tư vấn Xây dựng Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội

Điều 2. Học Viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm phê duyệt hồ sơ chào hàng, tổ chức chào hàng theo đúng kế hoạch, phê duyệt kết quả chào hàng và quy chế theo Nghị định số 58/2008/NĐ - CP ngày 5 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thì hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Học Viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác