2262/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học về cuộc đời, sự nghiệp của Cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Đồng Tháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng;

Căn cứ công văn số 283/BTHCM, ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bản tàng Hồ Chí Minh về việc xin phép phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học về cuộc đời, sự nghiệp của Cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hoá,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Cho phép Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề về cuộc đời, sự nghiệp của Cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại tỉnh Đồng Tháp

Thời gian thực hiện: tháng 3 năm 2011.

Điều 2. Bảo tàng Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức Hội thảo khoa học theo đúng nội dung chủ đề đã được phê duyệt.

Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2012 của đơn vị.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Giám đốc Bảo tàng

Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (2), NC11.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác