2266/BVHTTDL–DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2266/BVHTTDL–DSVH ngày 20 tháng 6 năm 2013 Về việc Lập hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia đặc biết đối với di tích Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn địch của quân và dân Khu 9, tỉnh Hậu Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Hậu Giang

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 15/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Hậu Giang và Công văn số 2088/CV-BCDTNB ngày 24/5/2013 của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đề nghị Bộ xem xét cho phép tỉnh Hậu Giang lập hồ sơ di tích “Địa điểm lưu niệm Chiến thắng 75 lượt Tiểu đoàn địch của quân và dân Khu 9” tại 02 địa điểm: Khu vực 3 phường 5, thành phố Vị Thanh và Ấp 1, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương lập hồ sơ di tích “Địa điểm lưu niệm Chiến thắng 75 lượt Tiểu đoàn địch của quân và dân Khu 9” tại 02 địa điểm: Khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh và Ấp 1, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hâu Giang theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2011/T-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử -văn hóa và danh lam thắng cảnh để Bộ có cơ sở xin ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia vào tháng 7 năm 2013.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Sở VHTTDL Hậu Giang;

-Lưu: VT, DSVH, NĐD.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác