2268/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Đề án Mít tinh, diễu binh, điều hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010 như sau:

1) Văn phòng Bộ:

- Làm đầu mối, Thường trực Ban Tổ chức để nắm tình hình, giúp Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức, Phó trưởng Ban Tổ chức-Thường trực Tổng đạo diễn điều hành các hoạt động luyện tập, đồng thời phối hợp với các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội giải quyết các công việc trong quá trình chuẩn bị và triển khai tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành:

- Đề xuất thành lập Tiểu ban diễu hành;

- Chuẩn bị bài tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- In giấy mời, phù hiệu, chuẩn bị hoa, dải lụa, ảnh Bác, cờ Tổ quốc dùng cho lực lượng diễu hành, lực lượng và thành phần đứng tại sân Quảng trường Ba Đình;

- Lắp đặt hệ thống màn hình LED tại một số địa điểm thích hợp tại Thủ đô Hà Nội để phục vụ nhân dân theo dõi truyền hình trực tiếp Mít tinh, diễu binh, diễu hành và phục vụ công tác điều hành lực lượng diễu binh, diễu hành;

- Phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Cục Văn hoá cơ sở tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt Mít tinh, diễu binh, diễu hành;

- Phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức trang trí khu vực Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội sau khi ma két được phê duyệt.

- Lập kế hoạch luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt.

2) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:

- Thiết kế ma két tổng thể trang trí khu vực Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội;

- Thiết kế makét xe mô hình.

3) Cục Nghệ thuật biểu diễn:

- Xây dựng kịch bản âm nhạc tại Mít tinh, diễu binh, diễu hành; - Xây dựng kịch bản diễu hành nghệ thuật tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội;

- May sắm trang phục, đạo cụ, tổ chức tập luyện.

4) Cục Văn hoá cơ sở chuẩn bị lực lượng dân kèn đồng 1 .000 người, dàn hợp xướng 1.000 người và tổ chức tập luyện theo kịch bản đã được phê duyệt.

5) Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam dự thảo bài thuyết minh về những thành tựu xây dựng và trưởng thành của Ngành văn hoá, thể thao và du lịch gắn với quá trình phát triển của Thăng Long-Hà Nội (khoảng 1 trang A4).

6) Vụ Kế hoạch, Tài chính:

- Phối hợp với Bộ Tài chính giải quyết các khoản chi chung cho các hoạt động Mít tinh, diễu binh, diễu hành;

- Chủ trì đôn đốc các đơn vị dự toán kinh phí thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ tập trung xây dựng kế hoạch, kịch bản, dự trù kinh phí, kế hoạch triển khai và xác định tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 10 tháng 7 năm 2010 xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các Cục, Vụ, đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lãnh đạo Bộ (để b/c);

-Lưu: VT, VP, (THTT), NVN.50.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác