2269/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại cuộc họp với UBND tỉnh Quảng trị về việc triển khai công tác xây dựng hồ sơ đề cử di tích Địa đạo Vịnh Mốc là Di sản Thế giới

Ngày 09.6.2016, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên chủ trì cuộc họp với UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai công tác xây dựng hồ sơ đề cử di tích Địa đạo Vịnh Mốc trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi vào Danh mục Di sản Thế giới.
Tham dự cuộc họp, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo và chuyên viên: Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ. Về phía UBND tỉnh Quảng trị có ông Mai Thức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị và Trung tâm Bảo tồn di tích và danh thắng tỉnh Quảng Trị.
Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị báo cáo việc triển khai công tác xây dựng đề cử di tích Địa đạo Vịnh Mốc trình UNESCO ghi vào Danh mục Di sản Thế giới, theo hướng dẫn tại Công văn số 3801/BVHTTDL-DSVH ngày 10.9.2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự cuộc họp, Thứ trưởng kết luận:
1. Về chủ trương: Ủng hộ việc tỉnh Quảng Trị triển khai nghiên cứu khả năng lập hồ sơ đề cử di tích Địa đạo Vịnh Mốc là di sản Thế giới theo hướng dẫn tại Công văn số 3801/BVHTTDL-DSVH ngày 10.9.2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Để triển khai các công việc tiếp theo trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan liên quan:
a) Xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai việc lập hồ sơ đề cử di tích Địa đạo Vịnh Mốc là Di sản Thế giới theo hướng dẫn tại Công văn số 3801/BVHTTDL-DSVH ngày 10.9.2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo Tỉnh ủy xem xét trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
b) Triển khai nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo tóm tắt di tích Địa đạo Vịnh Mốc theo mẫu Phụ lục số 2A hoặc 2B tại Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia tại kỳ họp sắp tới của Hội đồng (dự kiến vào tháng 11.2016). Trong đó, báo cáo tóm tắt cần nêu được tiêu chí dự kiến lập hồ sơ đề cử, tính toàn vẹn và tính xác thực của di sản, vấn đề quản lý, bảo vệ di sản.
c) Triển khai lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc, trong đó có kế hoạch trung hạn bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Địa đạo Vịnh Mốc nhằm đáp ứng được yêu cầu về quản lý, bảo vệ di sản theo quy định của UNESCO.
3. Giao các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ:
a) Cục Di sản văn hóa:
- Cử chuyên gia phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị khảo sát thực địa để lập báo cáo tóm tắt di tích Địa đạo Vịnh Mốc theo quy định tại Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới.
- Hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai việc lập hồ sơ đề cử di tích Địa đạo Vịnh Mốc là Di sản Thế giới.
b) Cục Hợp tác quốc tế: Chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hóa và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị chuẩn bị các điều kiện cần thiết để làm việc với Hội đồng quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS) thực hiện bước 3 (giai đoạn I) của việc lập hồ sơ đề cử di tích Địa đạo Vịnh Mốc là Di sản Thế giới theo “Quy trình Tập trung - Upstream Process”.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên (để báo cáo);
- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Cục DSVH, Cục HTQT;
- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị;
- Trung tâm BTDT và DT tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VT, VP (THTT).ĐH.15.   

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác