226/TB-VP

KT. Chánh VP, Phó CVP -Bùi Trung Kiên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại cuộc họp giao ban tuần (Tuần 25, ngày 20.6-26.6.2016)

Tại giao ban lãnh đạo Bộ ngày 20 tháng 6 năm 2016, sau khi nghe báo cáo, đề xuất của các đơn vị, ý kiến của các Thứ trưởng, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch công tác hai Tuần 25-26 đã đề ra, với những nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các văn bản, đề án, các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.
2. Vụ Thư viện:
- Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng Luật Thư viện; hoàn thiện hồ sơ Đề án phát triển Văn hóa đọc; dự án xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia Thông tin và Tư liệu-phương pháp và thủ tục đánh giá tác động của thư viện.
- Tổ chức tốt hội nghị góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia hoạt động thông tin-tư liệu-bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện.
- Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về dự thảo Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê áp dụng với thư viện nhà trường và cơ sở giáo dục.
- Tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn thiện Đề án thành lập trung tâm bảo quản vùng tại Thừa Thiên Huế.
3. Vụ Văn hóa dân tộc:
- Tổ chức tốt các lớp tập huấn, lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho đồng bào các dân tộc theo kế hoạch.
- Tiếp tục xây dựng: Đề án dữ liệu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, Đề án “Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho văn hóa các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng hưởng chính sách xã hội”.
4. Vụ Gia đình:
- Tập trung tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28.6 và phát động Tháng hành động quốc gia PCBLGĐ.
- Triển khai Quy chế phối hợp liên ngành trong PCBLGĐ và Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020.
- Hoàn thành các dự thảo: Chỉ thị của Bộ trưởng “Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình trong tình hình mới” và Thông tư hướng dẫn kinh phí thực hiện công tác gia đình.
5. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:
- Hoàn thiện Kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ VHTTDL giai đoạn 2016-2020 và Quy chế An toàn thông tin của Bộ.
- Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
- Phối hợp với Trung tâm CNTT hoàn thiện Kế hoạch KHCN năm 2017 trình lãnh đạo Bộ trước ngày 30.6.2016.
6. Vụ Kế hoạch, Tài chính:
- Tham mưu lãnh đạo Bộ có văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch năm 2017.
- Hoàn thành việc thẩm định giá trị tài sản, vốn nhà nước tại thời điểm 31.10.2015 khi tiến hành sáp nhập 03 Nhà xuất bản sau khi có ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập.
- Báo cáo Bộ trưởng tình hình thực hiện cam kết của nhà đầu tư chiến lược, tình hình cổ phần hoá các doanh nghiệp giai đoạn 2014-2015.
- Chuẩn bị báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc Bộ tiếp tục là đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã thực hiện cổ phần hoá giai đoạn 2014-2015.
7. Vụ Tổ chức cán bộ: Thẩm định Đề án tinh giản biên chế của các đơn vị, báo cáo Bộ trưởng.
8. Vụ Thi đua, Khen thưởng: Chuẩn bị tổ chức họp BTC Lễ truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho nhạc sĩ Văn Cao; họp Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học-nghệ thuật.
9. Vụ Đào tạo:
- Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện thí sinh tham gia thi tay nghề ASEAN lần thứ XI năm 2016.
- Thành lập các tổ công tác kiểm tra, giám sát kỳ thi tuyển sinh trung cấp, cao đẳng, đại học năm 2016.
10. Vụ Pháp chế:
- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 23.4.2016, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.
- Tham mưu, trình Bộ trưởng xem xét, ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ.
11. Thanh tra Bộ:
- Tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và kinh doanh du lịch tại Cà Mau; kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng đối với Viện phim Việt Nam.
- Hoàn thiện báo cáo kết quả xác minh và làm rõ những thắc mắc của người lao động tại Công ty TNHH MTV In Trần Phú; công bố kết luận thanh tra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
12. Văn phòng Bộ:
- Chuẩn bị nội dung và công tác hậu cần phục vụ hội nghị sơ kết công tác VHTTL 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Bộ.
- Hoàn thiện, trình Bộ trưởng xem xét, ban hành Chương trình hành động của Ngành VHTTDL thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
- Hoàn thiện, trình Bộ trưởng xem xét, ban hành: Báo cáo tình hình kiến nghị của cử tri và việc giải quyết kiến nghị của cử tri; Báo cáo công tác VHTTDL và chương trình xây dựng pháp luật của Ngành VHTTDL gửi Văn phòng Chính phủ theo quy định.
- Phối hợp với Trung tâm CNTT tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành công văn đi, đến của Bộ.
- Tiếp tục thực hiện việc phân bổ dự toán kinh phí năm 2016 của các đơn vị sử dụng nguồn NSNN tại Văn phòng Bộ.
- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị thuộc Bộ, xây dựng ngân hàng công việc, làm căn cứ xây dựng lịch công tác tuần của Bộ trưởng, các Thứ trưởng, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.
13. Cục Công tác phía Nam:
- Tổ chức tốt “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Chăm - An Giang năm 2016”.
- Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức tốt lớp tập huấn công tác môi trường khu vực phía Nam năm 2016 tại tỉnh Bình Thuận.
14. Cục Di sản văn hóa:
- Hoàn thiện các dự thảo: Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam và dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh.
- Chuẩn bị nội dung góp ý cho các hồ sơ đề cử và đánh giá tình trạng bảo tồn di sản thế giới của các quốc gia tại kỳ họp lần thứ 40 của Ủy ban di sản thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ.
- Hướng dẫn Bảo tàng Lịch sử quốc gia chuẩn bị hồ sơ đề nghị đưa bảo vật quốc gia đi Đức bảo quản, trưng bày.
- Chuẩn bị nội dung làm việc với các địa phương và đơn vị liên quan về xây dựng Hồ sơ đề cử quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái” đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
15. Cục Nghệ thuật biểu diễn:
- Tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ viên chức chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn và triển khai Đề án đào tạo diễn viên, nhạc công cho các đơn vị nghệ thuật Tuồng, nghệ thuật Chèo trong cả nước.
- Chuẩn bị tổ chức “Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc - 2016”; “Liên hoan nghệ thuật 05 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan - 2016”.
16. Cục Điện ảnh:
- Hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định đặt hàng sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước.
- Tổ chức tốt các hoạt động: Hội thảo “Mạng lưới Công nghiệp Điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc năm 2016; Đoàn Điện ảnh Việt Nam tham dự Liên hoan phim World Premiers tại Philippines.
- Làm việc với cơ quan chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về việc triển khai Đề án “Cơ chế hỗ trợ đặc thù trong lĩnh vực Điện ảnh”.
17. Cục Bản quyền tác giả:
- Hoàn thiện, báo cáo lãnh đạo Bộ dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16.5.2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 đối với lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan.
- Thành lập đoàn công tác liên ngành rà soát, thuận lợi, khó khăn để kiện toàn thúc đẩy hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.
- Triển khai xây dựng dự thảo Thông tư quy định, hướng dẫn hoạt động của các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.
18. Cục Văn hóa cơ sở:
- Xây dựng, báo cáo lãnh đạo Bộ kế hoạch tổ chức tọa đàm văn hóa ứng xử trong lễ hội thay cho việc tổ chức sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội sáu tháng đầu năm 2016.
- Hoàn thiện, báo cáo lãnh đạo Bộ dự thảo Thông tư quy định thủ tục, trình tự, hồ sơ công nhận các danh hiệu văn hóa.
 - Tổ chức phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến; thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.
- Phối hợp tổ chức Liên hoan Tiếng hát miền Đông lần thứ XVII tại tỉnh Ninh Thuận (28-30.6.2016).
19. Cục Hợp tác quốc tế:
- Tiếp tục triển khai dự án cải tạo, sửa chữa Trung tâm Văn hoá Việt Nam ở Pháp và dự án xây dựng mới Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào.
- Hoàn thiện đề án Xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2025, báo cáo Bộ trưởng trước khi gửi xin ý kiến các Bộ liên quan.
- Tổng hợp báo cáo tài chính và quyết toán EXPO Milan năm 2015.
20. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:
- Tập trung hoàn thiện các dự thảo: Nghị định về hoạt động Triển lãm, Bảng định mức công trình tượng đài.
- Tiếp tục các công việc phục vụ Hội Nghị APEC 2017 theo kế hoạch.
21. Tổng cục Thể dục, thể thao:
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuẩn bị tổ chức ABG5.
- Chuẩn bị tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2012-2020.
- Tiếp tục chuẩn bị cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao trẻ em quốc tế lần thứ 6 tại Cộng hoà Sakha, Liên bang Nga; tổ chức 05 giải thể thao theo kế hoạch.
22. Tổng cục Du lịch:
- Tập trung kiểm soát, tổ chức tốt Lễ khai mạc và các hoạt động tại Hội chợ Du lịch biển quốc tế Đà Nẵng 2016.
- Làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về dự thảo Luật Du lịch (sửa đổi).
- Chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp du lịch.
- Phối hợp với Thanh tra Bộ và các địa phương kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quản lý kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch tại Khánh Hòa, Quảng Ninh, Đà Nẵng...
23. Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam:
- Khẩn trương tổng kết mô hình hoạt động của Làng; hoàn thiện báo cáo về phương thức đầu tư, khai thác, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 27.6.2016.
- Tổ chức để các dân tộc về tham gia hoạt động và triển khai kế hoạch hoạt động tháng 7.2016.
- Làm việc với nhà đầu tư về đề xuất đầu tư tại khu vực do Công ty Đầu tư phát triển Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam trước đây quản lý.
24. Đảng ủy Bộ:
- Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII cho cán bộ chủ chốt.
- Lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
- Hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở quy trình bổ sung và kiện toàn cấp ủy; sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành.
25. Công đoàn Bộ: Tổ chức hội nghị-hội thảo thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW của Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và hội nghị-hội thảo Công đoàn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
26. Đoàn Thanh niên Bộ: Phối hợp với Vụ Gia đình thực hiện tọa đàm “Bình đẳng giới và những thách thức với gia đình trẻ hiện nay” nhân Ngày Gia đình Việt Nam.
27. Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam: Chuẩn bị công tác thi tuyển nghiên cứu sinh năm 2016; làm việc với Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh về hợp tác đào tạo nghiên cứu sinh.
28. Trung tâm Công nghệ thông tin:
- Triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành, kết nối liên thông văn bản của Bộ với Cổng thông tin Chính phủ.
- Phối hợp với Trung tâm tin học hành chính Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý các vấn đề kỹ thuật đảm bảo hệ thống phòng trừ rủi ro (Standby Server, Cluster...) để triển khai tiếp các phần mềm tin học hóa quản lý hành chính theo kế hoạch.
29. Trường Cán bộ quản lý VHTTDL: Tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, THTT (03), NĐH.50.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác