2270/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Vụ Đào tạo

Ngày 23/6/2011, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã cã buổi làm việc với tập thể lãnh đạo và chuyên viên Vụ Đào tạo, cùng dự có đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Đào tạo báo cáo công tác đào tạo các Trường trực thuộc Bộ và một số hoạt động thực hiện nhiệm vụ công tác đào tạo của Bộ, những kiến nghị đề xuất của lãnh đạo và chuyên viên Vụ Đào tạo, các ý kiến đóng góp của các Tổng cục, Vụ, Văn phòng, Bộ trưởng kết luận:

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần làm việc của Vụ Đào tạo trong việc chuẩn bị báo cáo tổng quát về tình hình hoạt động các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ cũng như thực trạng đào tạo, bồi dưỡng của các trường trong 5 năm qua (từ 2006-2010). Trong nhiệm vụ quản lý nhà nước, Vụ Đào tạo đã tập trung được sức mạnh đoàn kết, phát huy tính dân chủ trong hoạt động của đơn vị, phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan để xây dựng các Đề án, hoàn thành có hiệu quả công việc được Bộ giao; kịp thời đề xuất, kiến nghị những vấn đề cần giải quyết.

Trong thời gian tới, Vụ Đào tạo cần phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường quản lý chất lượng các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trên toàn quốc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Tham mưu cho lãnh đạo Bộ có ý kiến bằng văn bản với các cơ quan có thẩm quyền về một số vấn đề sau:

- Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường năng khiếu nghệ thuật, thể thao được tổ chức tuyển sinh riêng, không cùng đợt với các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc nhằm đảm bảo nguồn tuyển cho các trường trực thuộc Bộ từ năm 2012.

- Kiến nghị với Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung cơ chế xét đặc cách, ngoại lệ tiêu chuẩn đào tạo Tiến sĩ khi xét đạt tiêu chuẩn các chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú đối với giảng viên, giáo viên một số ngành đào tạo năng khiếu nghệ thuật.

3. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và ban hành mới, điều chỉnh một số văn bản về chế độ chính sách cho giảng viên, học sinh, sinh viên một số chuyên ngành đặc thù nghệ thuật.

4. Giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Vụ Đào tạo:

- Rà soát lại đội ngũ lãnh đạo các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ: Mỗi đơn vị phải đảm bảo cơ cấu 1 Hiệu trưởng/Giám đốc và có từ 2-3 Phó hiệu trưởng/Phó giám đốc.

- Cân đối chỉ tiêu công chức được giao, bổ sung thêm 05 biên chế cho Vụ Đào tạo nhằm đảm bảo đội ngũ cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Vụ Đào tạo phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ làm các thủ tục tuyển dụng theo quy định trình lãnh đạo Bộ.

5. Vụ Đào tạo tiếp tục triển khai và hoàn thành các Đề án được giao. Đối với các Đề án đã được phê duyệt, Vụ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Vụ Kế hoạch, Tài chính để lập kế hoạch kinh phí theo từng năm, từng giai đoạn, đảm bảo kinh phí đối với từng dự án cụ thể. Đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các Đề án theo đúng nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ và tiến độ đề ra.

6. Giao Vụ Đào tạo chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm công tác đào tạo Văn hoá nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch (giai đoạn 2007-2011). Vụ Đào tạo xây dựng Báo cáo Hội nghị trên cơ sở hoàn thiện, bổ sung Báo cáo thực trạng công tác đào tạo các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ và ý kiến đóng góp của các Tổng cục, Vụ, đơn vị tham dự cuộc họp. 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và có kế hoạch triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các Vụ, đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Lưu: VT, Vụ ĐT, ĐMC.60.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác