2271/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Bằng chứng nhận cho các gia đình tham gia "Ngày hội Gia đình Việt Nam" lần thứ II

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG BẰNG CHỨNG NHẬN CHO CÁC GIA ĐÌNH THAM GIA

"NGÀY HỘI GIA ĐÌNH VIỆT NAM" LẦN THỨ II

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức "Ngày hội Gia đình Việt Nam" lần thứ II

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình và Trưởng ban Tổ chức Ngày hội,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng chứng nhận cho các gia đình văn hóa đại diện các vùng miền tham gia "Ngày hội Gia đình Việt Nam" lần thứ II (theo danh sách đính kèm).

Mức tiền thưởng mỗi gia đình kèm theo Bằng chứng nhận là: 250.000đ (Hai trăm năm mươi nghìn đồng)

Điều 2. Kinh phí chi trả tiền thưởng Bằng chúng nhận được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2009 của Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việc Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và các gia đình có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác