2273/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc khai quật khảo cổ tại khu vực mặt bằng xây dựng công trình Hồ chứa Nước Trong tỉnh Quảng Ngãi.

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Phúc đáp Công văn số 1893/UBND-VX ngày 07 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về đề nghị thuộc tiếp tục khai quật và di dời toàn bộ hiện vật ra khỏi lòng Hồ chứa Nước Trong, Cử đoàn cán bộ, chuyên gia hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi trong việc xác định giá trị lịch sử văn hóa của di tích, di vật đã khai quật; Tiếp tục cấp kinh phí khai quật giải phóng lòng hồ, kinh phí xử lý hiện vật tại địa điểm Thôn Tre 1, xã trà Thọ, huyện Tây Trà... Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Về khai quật khảo cổ tại khu vực mặt bằng xây dựng công trình hồ chứa Nước Trong, Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp phép cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi khai quật trong năm  2010 và năm 2011 với tổng diện tích 2.000M2 (Năm 2010: địa điểm Trà Veo 2 và Trà Veo 3: 700m2; Năm 2011: địa điểm Thôn Tre 3 và Thôn Tre 4: 800m2; địa điểm Thôn Tre 1: 500m2),

Kết quả khai quật đã phát hiện nhiều di tích, di vật có giá trị về khoa học và lịch sử, như: phát hiện 47 mộ táng cùng nhiều hiện vật đồ đá đồ đồng, đồ sắt đồ gốm, đồ trang sức…Đặc biệt, tại địa điểm Thôn Tre 1, xã Trà Thọ, với 500m2 khai quật đã phát hiện khu mộ táng thuộc giai đoạn sớm nhất của Văn hóa Sa Huỳnh. Đây là những di tích, di vật có ý nghĩa rất quan trọng về nghiên cứu làm sáng tỏ nguồn gốc Văn hoá Sa Huỳnh của tỉnh Quảng Ngãi và khu vực duyên hải Miền Trung. Tuy nhiên, tại khu vực Thôn Tre 1 còn một diện tích lớn chưa khai quật khoảng 2.000m2 có khả năng còn nhiều hiện vật còn được khai quật Do đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét tạo điều kiện để cơ quan chuyên môn của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tiến hành khai quật khảo cổ nhằm cứu vãn, di dời di chỉ khảo cổ qúy giá tại địa điểm Thôn Tre 1, xã Trà Thọ, huyện Tây Trà theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa,

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cử đoàn chuyên gia hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi trong việc xác định giá trị di tích, di vật cũng như việc có tiếp tục khai quật hay lấp dòng theo tiến độ của Dự án.

3. Về kinh phí, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục bổ sung kinh phí cho công tác khai quật và chỉnh lý hiện vật theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 37 của Luật di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi bổ sung năm 2009: “Đối với công trình được cải tạo, xây dựng bằng vốn của nhà nước thì kinh phí thăm dò, khai quật được tính trong tổng vốn đầu tư của công trình đó;’’.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về khai quật khảo cổ tại khu vực mặt bằng xây dựng công trình Hồ chứa Nước Trong. Rất mong Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện đúng các quy định của Luật Di sản văn hóa./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi;

-Lưu VT, DSVH (03), LQV.10.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác