2275/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Hạ, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1025/VHTTDL- QLDS ngày 31/5/2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về việc Thỏa thuận Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Hạ, huyện Ba Vì, Hà Nội (kèm theo hồ sơ).

Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: Thỏa thuận Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Hạ, bao gồm các hạng mục: Tôn tạo tổng thể, đền chính; xây dựng Tả vu, Hữu vu, Nghi môn, Tứ trụ, Bình phong, Miếu thủy thần, Am hóa sớ, Nhà quản lý, Nhà dịch vụ, Bia dẫn tích, quán nước tại bến thuyền và hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Không đắp kìm mái ở Nghi môn, kìm mái và rồng chầu trên nóc Miếu thờ Thủy thần.

- Điều chỉnh kiến trúc Nhà quản lý và Nhà dịch vụ và Bình phong cho tương đồng với các hạng mục khác để tạo nên tổng thể kiến trúc hài hòa.

- Cần nghiên cứu thiết kế mẫu đèn chiếu sang phù hợp, hài hòa với cảnh quan di tích. Không sử dụng đèn đá mũ hoa sen, hộp đèn lồng để chiếu sáng ngoại thất.

- Hồ sơ cần chỉnh sửa tên gọi các nếp nhà của đền thờ chính cho đứng với tên gọi các thành phần kiến trúc mặt bằng chữ Công và bổ sung căn cứ pháp lý: Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (thay thế cho Nghị định số 92/2002/NĐ-CP).

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên để hoàn thiện hồ sơ trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành. Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK.07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác