2275/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa Thanh Nhàn, chùa Cổ Miễu, đình Trung Tự, đình Nam Đồng, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3408/UBND- VX, ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ 04 di tích, gồm: chùa Thanh Nhàn, phường Ô Chợ Dừa; chùa cổ Miễu, phường Thịnh Quang; đình Trung Tự, phường Phương Liên; đình Nam Đồng, phường Nam Đồng thuộc quận Đống Đa. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ 04 di tích, gồm: chùa Thanh Nhàn, chùa cổ Miễu, đình Trung Tự và đình Nam Đồng để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nauồn kinh phí xã hội hóa.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ để lập dự án bảo quản, tu bổ 04 di tích nêu trên, trình Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ 04 di tích, gồm: chùa Thanh Nhàn, chùa cổ Miễu, đình Trung Tự và đình Nam Đồng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09,
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác