2276/QĐ-BVHTTDL

Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH SỐ: 2276/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA BẢO TÀNG MỸ THUẬT VIỆT NAM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỀ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Nghị định số 92/2002!NĐ-CP ngày 11  tháng 11  năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-TTG ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Xét đề nghị của Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là đơn vị sự nghiệp văn hoá có thu, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng bảo quản, trưng bày tài liệu hiện vật, các tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu của Việt Nam.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là bảo tàng quốc gia, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của Bảo tàng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Nghiên cứu về lịch sử mỹ thuật của cộng đồng các dân tộc Việt Nam phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao thông qua các tài liệu, hiện vật của Bảo tàng;

3. Sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và giới thiệu các tài liệu hiện vật về lịch sử mỹ thuật của cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

4. Hướng dẫn, phục vụ nhân dân trong nước và khách nước ngoài tham quan, nghiên cứu tại Bảo tàng, thực hiện các hình thức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử mỹ thuật cộng đồng các dân tộc Việt Nam thông qua tài liệu, hiện vật của Bảo tàng;

5. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động của Bảo tàng;

6. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các bảo tàng, di tích, nhà trưng bày và chủ sở hữu di sản phù hợp với chức -năng, nhiệm vụ được giao theo sự phân công của Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch hoặc đề nghị của địa phương, tổ chức và cá nhân;

7. Tiếp nhận tài liệu, hiện vật, sưu tập di sản văn hoá phi vật thể, di vật cổ vật, bảo vật quốc gia về lịch sử mỹ thuật của các tổ chức và cá nhân trao tặng hoặc gửi giữ theo quy định của pháp luật;

8. Thực hiện việc điều chuyển tài liệu, hiện vật theo quy định, cung cấp bản sao tài liệu, hiện vật theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật;

9. Hỗ trợ các hoạt động phổ biến, truyền đạt kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp, nghề thủ công truyền thống có giá trị tiêu biểu, hỗ trợ các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm của nghệ nhân, nghệ sĩ nắm giữ bí quyết nghề nghiệp và có công bảo vệ, phổ biến các loại hình nghệ thuật truyền thống, nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống;

10. Thực hiện hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và quy định của pháp luật;

11. Tổ chức các hoạt động văn hoá, vui chơi , giải trí, hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bảo tàng và quy định của pháp luật;

12. Thu phí, lệ phí, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật;

13. Đảm bảo an toàn, an ninh trong khu vực do Bảo tàng quản lý;

14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định của nhà nước và phân cấp quản lý của Bộ;

15. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của Pháp luật;

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Giám đốc và các Phó Giám đốc.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

a) Phòng quản lý hiện vật;

b) Phòng Trưng bày-giáo dục;

c) Phòng Hành chính-Tổng hơp-Đối ngoại;

d) Đội Bảo vệ.

3. Tổ chức trực thuộc:

a) Trung tâm Bảo quản-Tu sửa tác phẩm mỹ thuật;

b) Trung tâm Giám định tác phẩm mỹ thuật.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam có trách nhiệm quy định nhiệm vụ cụ thể, bố trí, sắp xếp viên chức và người lao động theo cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ cho các phòng, đội và tổ chức trực thuộc; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Bảo tàng.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế quyết định số 37/2004/QĐ-BVHTT, ngày 28 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin về Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác