2278/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định về thủ tục hành chính tại Thông tư liên tịch số 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC và Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính Phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP CP ngày 27/12/2010 của Chính Phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Công văn số 854/TTg-KSTT ngày 31/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành trong quá trình thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC và Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT.

Điều 2. Kinh phí soạn thảo các văn bản được lấy từ kinh phí sự nghiệp của Bộ. Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) chủ trì xây dựng dự đoán kinh phí và thực hiện quyết toán theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch/Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Thứ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT (KSTTHC), H10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác