2279/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc trao giải thưởng Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật "Các Di sản Thế giới của Việt Nam" 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định sẽ 4270/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt nội dung đề cương Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Các Di sản Thế giới của Việt Nam" 2011;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Các Di sản Thế giới của Việt Nam" 2011;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 22/7/2011 của Hội đồng Nghệ thuật Cuộc thi và Triên lãm ảnh nghệ thuật “Các Di sản Thế giới của Việt Nam" 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trao giải thưởng cho tác phẩm trong Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật  "Các Di sản Thế giới của Việt Nam"  2011 gồm:

Một giải Nhất, kèm theo 10 triệu đồng và Bằng chứng nhận:

1. Tác phẩm: “Báu vật nhân văn sống", tác giả: Trần Việt Văn (Hà Nội); Hai giải Nhì, mỗi giải kèm theo 7 triệu đồng và Bằng chứng nhận:

1. Tác phẩm: “Hoàng hôn Lang Biang", tác giả: Trần Thiết Dũng (Lâm đồng);

2. Tác phẩm: “Bức tranh phố Hội", tác giả: Ông Văn Sinh (Đà Nẵng).

Ba giải Ba, mỗi giải kèm theo 5 triệu đồng và Bằng chứng nhận:

1 Tác phẩm: “Nhịp nhàng Bơ Thi", tác giả: Nguyễn Linh Vinh Quốc (Gia Lai),

2. Tác phẩm: "Lán bè", tác giả: Nguyễn Hữu Nguyên (Hà Nội);

3. Tác phẩm: "Cửa Đoan Môn ngày lễ rước Bằng chứng nhận di sản Thế giới ", tác giả: Nguyễn Vinh Hiển (Vĩnh Long).

Mười giải Khuyến khích, mỗi giải kèm theo 2 triệu đồng và Bằng chứng nhận:

1. Tác phẩm: "Qua khứ một triều đại", tác giả: Nguyễn Quang Tuấn Hà Nội);

2. Tác phẩm: "Ra khơi", tác giả: Nguyễn Thành Vương (Quảng Bình);

3. Tác phẩm: ấn định với thời gian", tác giả: Lê Trọng Khang (Quảng Nam);

4. Tác phẩm: “Sương sớm’’ tác giả: Trương Vững (Thừa Thiên - Huế); 5. Tác phẩm: “Chùa Cầu’’, tác giả: Đoàn Thi Thơ (TP. Hồ Chí Minh);

6. Tác phẩm: “Múa lục cúng hoa đăng", tác giả: Võ Bảy (Thừa Thiên - Huế);

7. Tác phẩm: “Dáng xưa", tác giả: Thái Tuấn Kiệt (Quảng Nam);

8. Tác phẩm: "Trước Hội", tác giả: Bùi Quang Thuần (Hà Nội);

9. Tác phẩm: "Cồng chiêng Tây Nguyên", tác giả: Ngô Đức Cần (TP. Hồ Chí Minh);

10. Tác phẩm: “Lễ hội Phù Đổng Thiên Vương’’ tác giả: Trần Nhân Quyền (Thanh Hóa).

Điều 2. Kinh phí giải thưởng nằm trong kinh phí Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật "Các Di sản Thế giới của Việt Nam" 2011 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thì hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, MTNATL, TN (27).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác