2281/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2281/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2013 Về việc tổ chức Liên hoan phim Đức 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 54/2007/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Viện Goethe Hà Nội tổ chức Liên hoan phim Đức 2013, thời gian từ 5 tháng 9  đến ngày 4 tháng 10 năm 2013 tại các tỉnh thành: Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

Các phim chỉ được trình chiếu tại Liên hoan sau khi có giấy phép của Cục Điện ảnh.

Điều 2. Về kinh phí: Viện Goeth Hà Nội chịu mọi chi phí liên quan đến tổ chức Liên hoan phim.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);

-TT Vương Duy Biên;

-Sở VH, TT và DL Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng,

Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

- Lưu: VT, HTQT, TQA (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác