2283/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Hội nghị-Hội thảo Tổng kết công tác đào tạo văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, giai đoạn 2007-2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 19/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2011 và nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao Tổng cục Du lịch tổ chức Hội nghị Hội bảo Tổng kết công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, giai đoạn 2007-2011.

Thời gian tổ chức: Quý III -2011

Địa điểm tổ chức: Khu vực Miền Trung

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị-Hội thảo trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2011 tại Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thể dục thể thao, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐT, KT (11).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác