2284/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; Quyết định số 122/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009-2010; Công văn số 3712/VPCP-KGVX ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về tiếp tục thực hiện cơ chế Chương trình hành động guốc gia về về du lịch giai đoạn 2006-2010 và Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009-2010 từ đầu năm 2011 cho đến khi xây dựng xong cơ chế mới;

Căn cứ nội dung Công văn số 1698/BTC-NSNN ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính thông báo kinh phí hỗ trợ Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia năm 2011.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2011 (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Chánh văn phòng, vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính; các đơn vị Chủ trì chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2011 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-Bộ trưởng ;

-Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;

-Bộ Tài chính;

-KBNN nơi giao dịch (gửi qua đơn vị sử dụng NN);

-Lưu: VT, KHTC, B30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác